⇒ Високоефективни силициеви поликристални слънчеви модули: 
♦ 260W (Pmax); 30,02V (Vpm); 8,66A (Ipm); 1000V (Vdc) ♦ 1629 мм*989мм*40мм.;Тегло: 19 кг.; Конектори-2бр. MC4.
♦ Сертификати. Гаранция: 90% до 10 год.; 80% до 25 г.
Поликристални модули: ♦ 280W (Pmax); 30,63V (Vpm); 9,14 A (Ipm); 1000V (Vdc)
Монокристални модули: ♦ 300W (Pmax); 31,51V (Vpm); 9,62 A (Ipm); 1000V (Vdc)  
♦ Размери: 1629 мм*989мм*40мм.;Тегло: 19 кг.;
Конектори-2бр. MC4. ♦ Сертификати. Гаранция: 90% до 10 год.; 80% до 25 г.
♦ Производител: “Gintung Energy Corporation” Taiwan. В 1 кашон за Европалет-26 бр.
♦ За транспорт до вашият обект в България и Чехия се заплаща отделно, по цените на транспортната фирма.
Как да направите заявка за покупка:
 – На място в  магазините на “Микимак” в България ( Адрес: www.mikimak.com );
– На място в офиса на Татунг-Чехия;
 –Чрез  сайтa на “Татунг България”, като използвате контактната форма в дясно на екрана.
 
 “Зелена технология” е разработването и прилагането на продукти, оборудване и системи използвани за опазване на околната среда и ресурсите, които свеждат до минимум и намаляват отрицателното въздействие от човешката дейност. Слънчевата (Фотоволтаичната) енергия е форма на възобновяема енергия, голяма част от технологията за “зелена енергия”.
Технологията за фотоволтаичната енергия е една от най-обещаващите технологии за възобновяема енергия на световния пазар. Истинско средство за производство на електричество на място, директно от слънцето, при неограничени енергийни доставки, и без тревога за екологични щети.
Фотоволтаичната система (PV system), независимо дали е самостоятелна или свързана с обществената електро-разпределителна мрежа  се приема като PV сградна интегрирана система, ако е интегрирана в архитектурата на сградата.
Основни дефиниции дадени от Международната Електротехническа Комисия” (IEC):

Фотоволтаична енергийна система (PV energy unit): цялото поле от светлинния вход към фотоволтаична клетка до акумулирането на енергия, преобразуването на постоянния ток в променлив, и интерфейса с електрическите системи, към които се подава енергията. 

Интелигентна мрежа (Smart grid): електрическа мрежа, която може ефикасно да интегрира поведението и действията на всички потребители, свързани към нея – генератори; потребители, комутатори и др. – с цел да се осигури икономична ефективна и устойчива енергийна система с ниски загуби и високи нива на качество сигурността на доставките и безопасността.

Микромрежa (Microgrid): група взаимосвързани товари и разпределени енергийни ресурси с определени електрически граници, които действат като една контролируема единица и са в състояние да работят както в мрежа, така и в островен режим. 

 В България обществените отношения, свързани с производството и потреблението на електрическа енергия… от възобновяеми източници се уреждат от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ); Закона за Енергетиката (ЗЕ); Ревенията на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и др. актове.

Регламентирано е насърчаване на производството на енергия от възобновяеми източници чрез: разработване на схеми за подпомагане производството и потреблението; финансиране от фонд “Енергийна ефективност и възобновяеми източници” и от др.; договори с гарантиран резултат съгласно Закона за енергийната ефективност, свързани с използване на енергията от възобновяеми източници.

Например при нови сгради производство на енергия от възобновяеми източници се изисква да бъде (най-малко 15 на сто от общото количество топлинна енергия и енергия за охлаждане, необходима на сградата).

Предвидена е облекчена процедура за свързване към мрежата на електроразпределителното дружество на Обекти с  обща инсталирана мощност до 30 kW, изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради в урбанизирани територии; както и за покривни енергийни обекти, с обща инсталирана мощност до 200 kW, изградени върху сгради за производствени и складови дейности, и не е задължително изготвянето на оценка за прогнозния потенциал на ресурса на слънчева енергия.

-за получаване на разрешение за строеж подават до местната администрация -конструктивно становище и становище от електроинженер;

-пред съответния оператор на електрическа мрежа подават искания за проучване на условията и начина на присъединяване при условията и по реда на наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката. Становище се издава в срок до 30 дни от постъпване на искането, и като предварителен договор за присъединяване не се сключва, а договор за присъединяване се сключва при условията, определени в становището от оператора  при издадено разрешение за строеж.

Електрическата енергия от възобновяеми източници се изкупува от обществения доставчик, съответно от крайните снабдители по определената от КЕВР преференциална цена валидна за датата на заявлението за извършено монтиране на инсталация за производство на електрическа енергия, подадено до разпределителното предприятие по реда на наредбата по чл. 116, ал. 7 от ЗЕ.
За произведената и продадена електрическа енергия, производителят внася такса към държавния бюджет, размерът на която се определя по следната формула:
ТПЕЕ = ПЦ х КИЕЕ х 20 %,
където: ПЦ е преференциалната цена без данъка върху добавената стойност; КИЕЕ е количеството изкупена електрическа енергия от обществения доставчик и от крайните снабдители.
Пишете ни